SAPPORO SHI TEINE KU Ski Resort total 3
1
´╗┐sapporoteine
2
´╗┐sapporoteine
3
´╗┐sapporoteinesuki^bahairandosuki^senta^